CraneSolutions is al jaar en dag een actief EKH-lid. Het EKH is de vereniging Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen. Het is in het leven geroepen om het veiligheidsniveau op het gebied van hijs-en hefmiddelen zo hoog mogelijk te krijgen.

Wat is het EKH?

In 1992 werd door de overheid de Inspectie van de Havenarbeid opgeheven. De Inspectie van de Havenarbeid hield toezicht op het naleven van wetten en normen bij het keuren van hijsmiddelen. Omdat er in die tijd al veel onduidelijkheid bestond over de praktische invulling van de wet en regelgeving hebben uiteindelijk een aantal branchegenoten het initiatief genomen om een einde te maken aan deze onduidelijkheid. Zo is op 14 september 1993 de vereniging EKH (Erkende Keurbedrijven Hijs-en Hefmiddelen) opgericht.

Het doel van de EKH is om de veiligheid op het gebied van hijs-en hefmiddelen op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Dit doet de EKH door de wettelijke normen en richtlijnen, die van toepassing zijn op hijs-en hefmiddelen, op eenduidige wijze in praktijk te brengen. Dit biedt werkgevers en werknemers houvast dat niet meer door de overheid wordt gegeven. Verdere deregulering van wetten en voorschriften, onder meer door invoering van de Europese Richtlijnen, hebben er voor gezorgd dat hier tegenwoordig veel behoefte aan is.

Onduidelijke wettelijke verplichtingen

Met de komst van de Arbeidsomstandighedenwet kwam er een einde aan de duidelijkheid in de regelgeving. Er is een wettelijke verplichting om minimaal jaarlijks hijsmiddelen te laten inspecteren door een deskundige en dit resultaat schriftelijk vast te leggen. Over wat er moet worden geïnspecteerd, op welke wijze dit moet geschieden en over welke deskundigheid men moet beschikken, laat de wet zich niet uit. Er is een wettelijke verplichting tot het keuren en beproeven van hijsmiddelen, echter de keuringsfrequentie wordt nu omschreven met “zo vaak als nodig om de veiligheid tijdens gebruik te garanderen” en de beproevingen worden omschreven met “doelmatig beproefd”.

Verantwoording veiligheid bij werkgever

Hiermee wordt in feite de gehele verantwoordelijkheid bij de werkgever gelegd. Kort gezegd moet de werkgever er voor zorgen dat de arbeidsmiddelen veilig zijn en geschikt voor het doel (de arbeid) waarvoor zij bestemd zijn. De werknemer moet voorgelicht zijn over de juiste (veilige) manier van werken en het juiste gebruik van de arbeidsmiddelen. De werkgever heeft in dit alles een duidelijke zorgplicht. Hij moet alles organiseren en uiteindelijk verantwoorden! Of hij dat op een juiste wijze doet, wordt pas daadwerkelijk getoetst als het mis gaat met alle gevolgen van dien.

Zekerheden van een EKH-bedrijf

Het inschakelen van een EKH-bedrijf als CraneSolutions maakt aan deze onduidelijkheid een einde. Het biedt de werkgever de zekerheid dat hij op juiste wijze invulling geeft aan zijn wettelijke zorgplicht. EKH-leden moeten aan diverse EKH-eisen voldoen (bijvoorbeeld ISO 9001 gecertificeerd), aantoonbaar de EKH-werkvoorschriften volgen en gecertificeerde EKH-keurmeesters in dienst hebben. Op dit moment heeft CraneSolutions 5 EKH-keurmeesters.

Wij zijn naarstig op zoek naar EKH-Keurmeesters of (on)ervaren servicemonteurs met de ambitie tot EKH-keurmeester. Bekijk onze vacature ‘Keurmeester boven de haak’.

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem contact op met Jeroen Daalder